JUISTE DRAAGWIJZE VAN MONDMASKERS

Overgenomen van de website van de WHO www.who.int

Correct gebruik en verwijdering van medische maskers
Als medische maskers worden gedragen, is een passend gebruik en verwijdering essentieel om ervoor te zorgen dat ze effectief
zijn en om een ​​toename aan het risico op overdracht als gevolg van onjuist gebruik en verwijdering van maskers te voorkomen.

De volgende informatie over correct gebruik van medische maskers is afgeleid van de praktijk in zorginstellingen.

- Lokaliseer de metalen strip bovenop het masker, plaats deze over uw neusbrug en vorm de metalen strip naar uw neus.
- Plaats het masker voorzichtig om mond en neus te bedekken en zet de elastieken rond uw oren vast om openingen tussen het gezicht en het masker te minimaliseren.
- Raak het masker tijdens gebruik niet aan.
- Verwijder het masker met behulp van de juiste techniek (d.w.z. raak de voorkant niet aan, maar verwijder de elastieken achter de oren).
- Na verwijdering of telkens wanneer u per ongeluk een gebruikt masker aanraakt, reinigt u de handen met een op alcohol gebaseerde handrubber of zeep en water indien zichtbaar vervuild.
- Vervang maskers door een nieuw schoon, droog masker zodra ze vochtig / vochtig worden.
- Gebruik maskers voor eenmalig gebruik niet opnieuw.
- Gooi maskers voor eenmalig gebruik na elk gebruik weg en gooi ze onmiddellijk weg bij verwijdering.

Maskers van stof (bijv. Katoen of gaas) worden onder geen enkele omstandigheid aanbevolen.

Correct use and disposal of Medical masks
If medical masks are worn, appropriate use and disposal is essential to ensure they are effective and to avoid any increase in
risk of transmission associated with the incorrect use and disposal of masks.

The following information on correct use of medical masks derives from the practice in healthcare settings.

- Locate the metal strip on top of the mask, place over your nosebridge and form the metal strip to your nose.
- Place mask carefully to cover mouth and nose and secure the elastics around your ears to minimise gaps between face and the mask.
- While in use avoid touching the mask.
- Remove the mask by using appropriate technique (i.e. do not touch the front but remove the elastics from behind the ears) .
- After removal or whenever you inadvertently touch a used mask clean the hands by using an alcohol-based handrub or soap and water if visibly soiled.
- Replace masks with a new clean, dry mask as soon as they become damp/humid.
- Do not reuse single use masks.
- Discard single use masks after each use and dispose of them immediately upon removal.

Cloth (e.g. cotton or gauze) masks are not recommended under any circumstance.